zamknij Serwis Aluxsklep.pl korzysta z plików cookies w celu administrowania stroną oraz poznania preferencji użytkownika i w celach analitycznych. Użytkownik może kontrolować cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

§ 1. Definicje

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa- działanie polegające na dostarczeniu Klientowi za pośrednictwem Dostawcy, Towaru wskazanego w zamówieniu.
 3. Dostawca- podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w przedmiocie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Klient- podmiot, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz z którym może zostać zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Konsument- osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta- prowadzony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę zindywidualizowany panel wymagający wcześniejszej Rejestracji i zawarcia umowy o świadczenie usługi tj. prowadzenia Konta Klienta.
 7. Regulamin- niniejszy Regulamin.
 8. Rejestracja- określoną w Regulaminie czynność faktyczną umożliwiającą korzystanie z Konta Klienta pod domeną aluxsklep.pl.
 9. Sprzedawca- Aleksandra Więckowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Wielobranżowy „Alux” Aleksander Więckowski, 43- 365 Wilkowice, ul. Furmaniec 4, nr NIP 5470000997, nr REGON 070792386, adres poczty elektronicznej: alux@alux.pl, tel. +48 33 816 93 66.
 10. Sklep- platformę sprzedażową prowadzoną przez Sprzedawcę pod domeną aluxsklep.pl.
 11. Towar- produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem domeny aluxsklep.pl, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży- umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki funkcjonowania Sklepu prowadzonego pod domeną aluxsklep.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną.
 2. Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zapoznania się prezentowanymi przez Sprzedawcę Towarami, a także zawarcia umowy Sprzedaży.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Klientów nie będących Konsumentami korzystających ze Sklepu.

§ 3. Przedmiot Umowy sprzedaży

 1. Wszelkie informacje prezentowane za pośrednictwem platformy sprzedażowej dostępnej pod domeną aluxsklep.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Przedmiotem Umowy sprzedaży mogą być Towary prezentowane w Sklepie przez Sprzedawcę.
 3. Zdjęcia Towarów prezentowane w Sklepie mają charakter wyłącznie poglądowy. W rzeczywistości Towar może nieznacznie różnić się od Towarów przedstawionych na zdjęciach.

§ 4. Rejestracja Konta Klienta

 1. Celem utworzenia Konta Klienta należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Konto Klienta tworzy się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod domeną aluxsklep.pl.
 3. Usługa Konto Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie do zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Podczas procesu Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Rejestracyjnym.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy w przedmiocie prowadzenia Konta Klienta.
 7. Sprzedawca po otrzymaniu danych rejestracyjnych przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania Rejestracji Konta Klienta, login oraz hasło. Z tą chwilą zawarta zostaje pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowa prowadzenia Konta Klienta.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Konta Klienta, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 9. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia Konta Klienta.
 10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 11. Klient zobowiązany jest do korzystania z Konta Klienta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Zamawianie Towaru

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Konta Klienta dostępnego w domenie aluxsklep.pl, poczty elektronicznej lub telefonu.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Konta Klienta oraz poczty elektronicznej mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia składane za pośrednictwem telefonu dopuszczalne są wyłącznie w godzinach pracy Sprzedawcy.
 3. Klient posiadający Konto Klienta, dokonuje zamówienia wybierając Towar, a następnie dodając go do "koszyka". Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu sposobu Dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie wybierając przycisk „Zamawiam i płacę”. Klient na bieżąco jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary oraz o kosztach Dostawy.
 4. W przypadku zamówienia składanego zgodnie z §5 ust. 3 Regulaminu Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Składając zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca odsyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie Umowy sprzedaży.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu podaje nazwę Towaru oraz ilość Towarów, jaką chce zamówić. Następnie określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności. Złożenie zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj. połączenia telefonicznego i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający zastrzega sobie niezrealizowanie zamówienia w przypadku podania niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez zamawiającego.
 8. Realizacja zamówienia odbywa po zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem, lub po potwierdzeniu telefonicznym w przypadku płatności za pobraniem.
 9. Wysyłka Towarów następuje w ciągu czternastu Dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. W przypadku niedostępności Towaru Sprzedawca informuje Klienta o zaistniałej sytuacji, któremu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy Sprzedaży.

§ 6. Płatności

 1. Ceny prezentowanie przez Sprzedawcę za pośrednictwem domeny aluxsklep.pl stanowią ceny brutto. Wyrażone zostały w złotych polskich (PLN). Prezentowane ceny nie zawierają kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient może ponieść w związku z realizacją Umową sprzedaży.
 2. Prezentowane ceny są cenami detalicznymi i ewentualne rabaty i promocje w sklepie internetowym nie łączą się z rabatami wynikającymi z indywidualnych umów pomiędzy firmą ALUX a kupującym.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. gotówką za pobraniem;
  3. płatność elektroniczną Tpay, w przypadku gdy zamawiane towary są dostępne z magazynu
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie siedmiu dni roboczych, jeżeli wybrał formę płatności w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność elektroniczną Tpay.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
 6. O odstąpieniu od Umowy sprzedaży zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu w zależności od sposobu zawiązania Umowy sprzedaży. Wiadomość wysłaną przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta uznaje się za skutecznie doręczoną.
 7. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie § 5 ust. 8 Regulaminu.

§ 7. Dostawa Towaru

 1. Sprzedawca realizuje Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy zaakceptowanego przez Klienta na adres wskazany przez Klienta.
 3. Całkowity koszt Dostawy Towaru ponosi Klient. Koszty Dostawy Towaru zależą od rodzaju płatności i są doliczane do wystawionego rachunku imiennego lub faktury VAT.
 4. Koszt dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta wystawia fakturę VAT.
 6. Po dostarczeniu Towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie Dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 8. Reklamacje

 1. Wszelką korespondencję i zgłoszenia reklamacyjne w przedmiocie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: alux@alux.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko/firmę,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. przedmiot reklamacji,
  5. uzasadnienie reklamacji,
  6. przyczynę reklamacji.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do jej zasadności.
 4. Klient będący Konsumentem może dochodzić reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji. Ograniczenie Odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Klienta będącego Konsumentem może być wyłączona zgodnie z zaistniałymi przesłankami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym.
 5. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Towary wysyłane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, bez wad oraz zostały objęte gwarancją.
 7. Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe powstałe na skutek wad materiałów lub wadliwej konstrukcji.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z Instrukcją obsługi).
 9. Gwarancja nie obejmuje między innymi:
  1. uszkodzeń mechanicznych, zdarzeń losowych i innych, za które nie odpowiada producent,
  2. uszkodzeń z winy Klienta,
  3. materiałów i części zużywających się w naturalny sposób.
 10. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do jej zasadności.
 11. Klient składający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar tj. odesłać go lub dostarczyć osobiście pod adres 43- 365 Wilkowice, ul. Furmaniec 4.
 12. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób zamontowania dostarczenie Towaru do Sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, Klient musi udostępnić reklamowany Towar w miejscu, w którym się znajduje.
 13. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia usterki uznanej za gwarancyjną przez autoryzowany serwis.
 14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztami transportu oraz naprawy, na co wyraża zgodę.
 15. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych. Szczegółowe informacje w przedmiocie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży (Klient będący Konsumentem)

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Sprzedawca pod domeną aluxsklep.pl udostępnia wzór formularza odstąpienia od umowy.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 3. Oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając na adres alux@alux.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru liczone zgodnie z najtańszym sposobem dostawy dostępnym w Sklepie.
 7. Sprzedawca zwraca płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentem w odniesieniu do umowy Sprzedaży:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów celem realizacji zamówień, własnej działalności marketingowej oraz świadczenia usług określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Klient przekazujący Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 4. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca wykorzystuje mechanizm tzw. plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne wydajności Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z domeny aluxsklep.pl.
 2. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług dostępnych w Sklepie aluxsklep.pl jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego minimalne wymagania techniczne tj. dostęp do sieci Internet, zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszą, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszy, Chrome w wersji 5 lub nowszy, Safari w wersji 5 lub nowszy lub innej przeglądarki kompatybilnej; włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi warunków zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego;
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres Klienta;
  3. treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, nazwy domeny internetowej oraz zawartości strony internetowej Sklepu, zamieszczanych pod domeną aluxsklep.pl należą do Sprzedawcy.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim
 6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.